MRFA_LOGO_Vcopia

Adreça electrònica

info@womenrisingforafrica.org

Número de telèfon

+ 34 644 00 9971

Apartat de correus

107408 Uganda

Segueix-nos:

Aquesta política de privacitat (d'ara endavant, la "Política de Privacitat") s'aplica a totes les dades personals que vostè faciliti a Mujeres Rising for Africa, P.O. Box 08112 Barcelona, Espanya. (d'ara endavant, "Mujeres Rising for Africa"). Les dades personals s'entenen com aquella informació sobre una persona física que permet la seva identificació, directa o indirecta.

Tractem les seves dades personals, en funció de la relació actual que mantingui amb nosaltres, i que hagin pogut ser facilitats a través de diferents mitjans, com, entre d'altres, un formulari a la web, la participació en alguna de les nostres campanyes i sol·licitar rebre informació electrònica sobre la nostra activitat.

En aquesta política t'expliquem com Mujeres Rising for Africa protegeix i garanteix la seguretat de les teves dades personals, fent ús de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades:

I- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Women Rising for Africa, com a responsable del tractament, s'ocupa del compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en particular, del compliment de les nostres obligacions d'informació. A més, estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o inquietud que pugui sorgir en aquest sentit.

En qualsevol moment, pot posar-se en contacte amb nosaltres ja sigui per correu electrònic info@womenrisingforafrica.org o per correu postal enviant una comunicació dirigida al Responsable de Dades Personals de Mujeres Rising for Africa a l'apartat de correus 08112 Barcelona, Espanya, en cas de qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades personals.

II- FINALITATS DE TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ

A l'efecte del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), l'informem que Mujeres Rising for Africa tractarà les dades personals que ens hagi facilitat per a les següents finalitats i en virtut de la base legal que detallem a continuació:

Si estàs...Finalitat per a la qual tractem les seves dades personalsBase jurídica per al tractament de les seves dades personals
Candidat (demandant d'ocupació)Gestionar el procés de selecció al qual s'ha optat i així poder valorar la seva candidatura, així com per a altres que es puguin obrir en el futur.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
contrapartidaAssegurar el coneixement de la contrapart amb la qual mujeres Rising for Africa col·labora, ja que serà la que ens ajudarà a implementar la nostra intervenció en el territori.Complir amb les nostres obligacions legals.
Destinatari de la nostra intervenció (beneficiari major d'edat)Identificar els destinataris de la nostra intervenció per adaptar-la a les necessitats i context en què operem, així com dur a terme accions de sensibilització i retre comptes als nostres grups d'interès per a la formació i/o promoció de la nostra activitat.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
El seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, en els següents casos excepcionals: i) quan es realitzin testimonis que incloguin dades sensibles, i/o ii) quan les dades personals dels beneficiaris del nostre programa d'Acció Social a Espanya es transmetin a col·laboradors, financers i/o agències de mitjans de comunicació amb seu fora d'Espanya i/o de la Unió Europea i que no ofereixin un nivell adequat de protecció en matèria de privacitat i protecció de les dades.
Destinatari de la nostra intervenció (beneficiari menor)Retoc al cas anterior. En el cas dels infants patrocinats.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
El seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, atorgat pel seu pare / mare / tutor legal, en el cas de fills patrocinats.
Ambaixadors (prescriptors)Gestionar i administrar els ambaixadors de Mujeres Rising for Africa, és a dir, la gestió de viatges i la seva col·laboració. Sensibilitzar i ser responsables de les activitats que duen a terme Mujeres Rising for Africa.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
empleatGestionar i administrar els recursos humans de Mujeres Rising for Africa, és a dir, pagament de salaris i prestacions socials, cobertura d'assegurances mèdiques i/o d'accidents, gestió de vacances i absències, ocupació i promoció interna, entre d'altres. Demostrar la seva condició d'empleat en termes d'idoneïtat i honorabilitat. Sensibilitzar i ser responsables de les activitats que duen a terme Mujeres Rising for Africa.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com les vinculades a l'àmbit de la seguretat i la protecció social, a l'àmbit laboral i jurídic, i disposar de les mesures necessàries a l'efecte de la medicina preventiva o laboral i l'avaluació de la capacitat de treball dels nostres empleats. /as.
Empresa col·laboradoraSigues responsable de la teva col·laboració.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
interessatCompartiu informació institucional, fins i tot per correu electrònic, per mantenir-vos actualitzat sobre les nostres activitats.El seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
Informador i/o afectat (reclamació)Gestionar les reclamacions presentades a través del canal de reclamacions.Complir amb les nostres obligacions legals.
Informant (consulta, suggeriment i queixa)Gestionar les consultes, suggeriments i queixes rebudes a través dels canals de comunicació habilitats.Complir amb les nostres obligacions legals.
Membre del Consell Social o del Consell AssessorGestionar la seva cita com a membre de l'òrgan al qual pertany, així com facilitar el seu bon funcionament. Acreditar la seva condició de membre del Patronat o del Consell Assessor en termes d'idoneïtat i honorabilitat. Publica la teva trajectòria professional al web. Sensibilitzar i ser responsables de les activitats que duen a terme Mujeres Rising for Africa.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com complir amb les nostres obligacions legals.
ProveïdorGestionar i administrar la gestió de Proveïdors de Mujeres Rising for Africa, és a dir, de pagament de factures.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
sociGestiona la teva relació com a soci, és a dir, tramitar les teves donacions, enviar certificacions fiscals, conèixer el teu grau de satisfacció, fidelitzar-te mitjançant l'augment de donacions o la participació en accions concretes, entre d'altres. Compartir informació institucional, fins i tot per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre les nostres activitats. Donar a conèixer el treball dels nostres socis, així com sensibilitzar i ser responsables de les activitats realitzades per Mujeres Rising for Africa.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Tercer que registra un sociGestionar les incidències que puguin sorgir amb la vinculació del soci.El seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
voluntariGestionar i administrar el treball voluntari de Mujeres Rising for Africa. Demostrar la seva condició de voluntari en termes d'idoneïtat i honorabilitat. Donar a conèixer el treball voluntari, així com sensibilitzar i ser responsables de les activitats realitzades per Mujeres Rising for Africa.Complir amb les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com complir amb les obligacions vinculades a l'àmbit de la seguretat i la protecció social.

En alguns casos, tractarem dades personals en relació amb la seva imatge, per la qual cosa s'obtindrà el seu consentiment quan ho consideri necessari i el tractament no estigui cobert per cap de les finalitats i bases legals anteriors.

Women Rising for Africa l'informa que si ets usuari del nostre lloc web podem crear un fitxer automatitzat amb les dades personals a través dels quals ens facilites, que podria ser utilitzat amb la finalitat de realitzar estadístiques, gestionar incidències o realitzar estudis de mercat, entre altres activitats. Aquest tractament es basarà en els interessos legítims de Mujeres Rising for Africa.

La no emplenament de determinades dades personals ens impedirà prestar tots aquells serveis per als quals aquestes dades siguin necessàries.

III- PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE DADES

Conservarem les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats descrites anteriorment sobre la base de les bases legals que permetin el tractament. No obstant l'anterior, la conservació també es durà a terme durant el termini que sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable. En aquest últim cas, les seves dades personals només seran tractades amb la finalitat d'acreditar el compliment d'obligacions legals o contractuals a les quals estem sotmesos.

IV.- DESTINATARIS DE LES DADES

En cap cas comunicarem, explotarem les seves dades personals ni les utilitzarem per a una finalitat diferent de la anteriorment detallada. Cal esmentar que les dades podran ser comunicades als empleats i col·laboradors de la Fundació Mujeres Rising for Africa que necessitin conèixer informació sobre vostè per dur a terme tasques relacionades amb les finalitats indicades anteriorment.

A aquest efecte, l'informem que les seves dades personals podran ser cedides a altres oficines de la Fundació Mujeres Rising for Africa, que aplicaran les mateixes mesures de seguretat tècniques i organitzatives per garantir el correcte tractament de les seves dades personals. 

Algunes organitzacions que col·laboren amb Mujeres Rising for Africa, com agències de mitjans de comunicació, agències de viatges o agències financeres, entre d'altres, poden tenir accés a elles com a processadors de dades, perquè puguem dur a terme la nostra tasca. De vegades aquest tercer es pot trobar en països fora de l'Espai Econòmic Europeu que no ofereixen un nivell adequat de seguretat segons el RGPD. En aquests casos, signem un contracte escrit entre ambdues parts que inclou les clàusules contractuals tipus d'acord amb les normes aprovades per la Comissió Europea per a la transferència d'informació personal fora de l'Espai Econòmic Europeu. En qualsevol cas, la cessió, conservació i gestió que realitzem de la seva informació personal seguirà regint-se per aquesta Política de Privacitat.

Així mateix, l'informem que les dades relatives a la seva aportació seran comunicades a l'Agència Tributària amb la finalitat de tramitar els seus beneficis fiscals, així com a aquelles altres autoritats de control que sol·licitin les seves dades, sempre que es respectin tots els preceptes legalment establerts.

V.- ELS TEUS DRETS

Women Rising for Africa l'informa sobre la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades personals que hem recollit.

Addicionalment, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en els casos inclosos en la normativa de protecció de dades aplicable.

Pot exercir aquests drets, per si mateix o per algú que el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida al Responsable de Dades Personals de Mujeres Rising for Africa, a través de:

Aquesta sol·licitud ha de contenir les següents dades: el seu nom i cognoms, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o Passaport, i una sol·licitud que especifiqui la sol·licitud. En el cas de representació, hauràs d'acreditar-ho mitjançant un document fefaent. Per a l'enviament d'aquesta sol·licitud pot utilitzar els models posats a disposició per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que poden ser signats electrònicament.
A més dels drets anteriors, en el cas que sigui la base legal per al tractament de les seves dades personals, també té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant la
procediment descrit anteriorment, sense que aquesta retirada del consentiment afecti la licitud del tractament amb anterioritat a la seva retirada, i sense que en cap cas condicioni el tractament de dades personals realitzat sota una altra base legal. Mujeres Rising for Africa pot continuar processant les seves dades personals en la mesura permesa per la legislació aplicable.

Amb caràcter general, atenem les sol·licituds en el termini d'un mes, encara que en funció de la complexitat i el nombre, el termini es podria prorrogar dos mesos més, en aquest cas t'ho notificarem.

Finalment, li recordem que té dret a presentar una reclamació davant el corresponent control
autoritat.

SERRA. MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Women Rising for Africa es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En qualsevol cas, pot consultar qualsevol modificació de la Política de Privacitat a la nostra pàgina web.